تعرفه آگهی در بیگ چنل


تا

50K

تومان15,000

تا

100K

تومان30,000

تا

200K

تومان70,000

تا

400K

تومان150,000

تا

800K

تومان300,000

مگاچنل

M+

تومان600,000

ارسال بر حسب تعرفه شامل ارسال آگهی تا سقف تعداد اعضاء کانالها خواهد بود.
محاسبه مبلغ کل آگهی: تعداد کانال ضربدر مبلغ پلن
مثال:
10 تا کانال تا 50 هزار عضو داریم! بنابراین مبلغ آگهی میشه 450 هزار تومان
چنانچه تعداد آگهی ارسالی شما در ماه بیش از 5 آگهی باشد تخفیفات در پلن از طرف بیگ چن اعمال می شود.